Algemene voorwaarden Elkenain

Versie april 2020 

 

 Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Elkenain en de opdrachtgever/cursist, betreffende de deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door Elkenain.

3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Opdracht: verzoek tot deelname aan een cursus en opdracht tot het houden (en vormgeven) van (op maat gemaakte) cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding/voorlichting.

• Cursist: Persoon die gaat deelnemen aan de cursus/training/opleiding.

• Opdrachtgever: De instantie, organisatie of natuurlijk persoon die een opdracht plaatst.

• Startmoment: De eerste cursusdag, dan wel de eerste dag van de in de overeenkomst bepaalde datum waarop Elkenain zal beginnen met het vormgeven van een ‘op maat-opdracht’.

• Annuleren: Het intrekken van de opdracht of het willen uitstellen van het startmoment langer dan vier maanden. Hierbij is het risico van uitstel volledig voor de opdrachtgever, indien deelname aan de eerstvolgende cursus niet mogelijk is omdat deze al volgeboekt is.

4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door Elkenain schriftelijk zijn aanvaard.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Elkenain niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Elkenain in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Elkenain zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waar op de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Elkenain kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever of cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de offerte of aanbieding betrekking heeft op een opleiding, dan is één en ander vrijgesteld van BTW.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Elkenain daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Elkenain anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elkenain niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Elkenain en de opdrachtgever komt tot stand door:

1. de schriftelijke bevestiging per mail of per gewone post door Elkenain aan de opdrachtgever van diens per email of via de website verzonden aanmelding of opdracht.

2. Elkenain hanteert een bedenktermijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datum vanaf het binnenkomen van de aanmelding per mail, en/of post. Er bestaat geen recht op ontbinding als deelname door de opdrachtgever is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

 

Artikel 4 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

1. De opdracht kan alleen geannuleerd worden per aangetekende brief aan Elkenain, Postbus 77, 7940 AB Meppel.

2. In geval van annulering van de opdracht voor klassikale opleiding(en) door de opdrachtgever/cursist tot 2 maanden voor aanvang van het startmoment is de opdrachtgever/cursist verplicht 10% van het cursusgeld te vergoeden.

3. Bij annulering van de opdracht voor klassikale opleiding(en) door de opdrachtgever/cursist tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van het startmoment is de opdrachtgever/cursist verplicht 25% van het cursusgeld te vergoeden.

4. Bij annulering van de opdracht voor klassikale opleiding(en) door de opdrachtgever/cursist van tussen 1 maand en twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever/cursist verplicht 75 % van het cursusgeld te vergoeden.

5. Bij annulering van de opdracht voor klassikale opleiding(en) door de opdrachtgever/cursist korter dan twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever/cursist verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

6. Annulering van de opdracht van E-learning opleidingen/afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en de bedenktijd is verstreken, mogelijk, doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen.

7. De datum van afgifte van de aangetekende brief wordt als annuleringsdatum gehanteerd.

8. In geval de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cursist na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

9. Het eventueel verplaatsen van opleidingsdata en kosten de kosten hiervan, is uitsluitend in overleg.

 

Artikel 5 Annulering door Elkenain

Elkenain kan besluiten zonder opgaaf van redenen een cursus of opdracht te annuleren of een deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever recht op volledige terugbetaling van het voor deze opdracht al aan Elkenain betaalde bedrag.

 

Artikel 6 Overmacht

1. Elkenain is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever / Cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Elkenain geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elkenain niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Elkenain of van derden vallen daaronder begrepen. Elkenain heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Elkenain zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Elkenain kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Elkenain ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elkenain gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever of Cursist is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 Vervanging

De opdrachtgever of cursist heeft het recht om binnen 24 uur na annulering, of voor aanvang van het startmoment een andere cursist voor te dragen voor deelname. Voorwaarde is dat de nieuwe cursist voldoet aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn voor de betreffende cursus of training. 

Artikel 8 Betaling

1. Elkenain brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de cursus, of uiterlijk tien dagen na facturering op de door Elkenain aangegeven wijze, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Elkenain, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Betaling van het verschuldigde bedrag in termijnen kan, alleen indien dit in overleg met Elkenain is overeengekomen.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Elkenain steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Elkenain gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Elkenain alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

Elkenain heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

Elkenain garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Elkenain zal de vertrouwelijke gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 11 Klachten

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moeten worden gericht aan Elkenain, Postbus 77, 7940 AB Meppel. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten worden geregistreerd en voor de duur van een termijn van 2 jaar bewaard. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen als de factuur volledig is betaald en aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Elkenain zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de termijn van vier weken na ontvangst van de klacht, de klacht afhandelen. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht alsmede een indicatietermijn wordt gegeven wanneer Elkenain verwacht de cursist het uitsluitsel te kunnen geven. Als cursist heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg en/of onderzoek na uw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl.

Artikel 12 Intellectueel eigendom / auteursrecht (copyright)

Het auteursrecht op de door Elkenain uitgegeven brochures, trainingsmateriaal etc. berust bij Elkenain tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elkenain zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelte en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voorkomen uit de werkzaamheden van Elkenain berust uitsluitend bij Elkenain. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Elkenain aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

2. Elkenain is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Elkenain zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Elkenain en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Elkenain. De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de informatie welke Elkenain de (potentiele) cursist doet toekomen tegelijkertijd met de brochure alsook met de bevestiging van de inschrijving. De algemene voorwaarden staan op de website van Elkenain.

2. Elkenain is onderdeel van Elkenain vof, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder nummer: 59595256.